Algemene Voorwaarden Fijnbedraad

Algemene Voorwaarden  Fijnbedraad

Op deze pagina leg ik je graag de voorwaarden uit voor onze samenwerking. Ik houd van heldere taal.

Wat doet Fijnbedraad?

Fijnbedraad richt zich op dienstverlening binnen non-duale coaching, alsmede het verzorgen van workshops en trainingen binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verandering, in de meest ruimte zin.

Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden gebruik ik de volgende termen:

a Fijnbedraad: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Fijnbedraad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 84845953

b Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (online) activiteit laat verzorgen door Fijnbedraad, dan wel met wie Fijnbedraad een overeenkomst aangaat of daartoe in onderhandeling is.
c Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
d Bedrijf: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
e Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de Fijnbedraad en opdrachtgever, hoe ook
genaamd, plus elke wijziging en aanvulling daarop en de (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
f Deelnemer: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever de overeenkomst is
aangegaan en/of de natuurlijke persoon die deelneemt aan een (online) activiteit verzorgd door Fijnbedraad. Indien de opdrachtgever ten behoeve van zichzelf een overeenkomst is aangegaan met Fijnbedraad, dan is de opdrachtgever tevens de deelnemer.
g Groepsactiviteit: elke vorm van offline (creatief) groepswerk waaraan 2 of meer personen deelnemen, met als focus persoonlijke groei en ontwikkeling.
h Online groepswerk: elke vorm van online (creatief) groepswerk waaraan 2 of meer personen deelnemen, met als focus persoonlijke groei en ontwikkeling.
i Individueel werk: de individuele trainings- of coaching sessie die door Fijnbedraad wordt gegeven.

j Online training: digitale content, gemaakt door Fijnbedraad, bedoeld voor zelfstudie of huiswerk.
k Materialen: alle door Fijnbedraad ontwikkeld of ter beschikking gesteld materiaal, zowel in tastbare als in digitale vorm en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en overeenkomsten tussen Fijnbedraad en de opdrachtgever/de deelnemer.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer wijst Fijnbedraad uitdrukkelijk van de hand.
 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Fijnbedraad vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen
 • Indien Fijnbedraad niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
  verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Fijnbedraad het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Tot stand komen overeenkomst (aanvulling rechtspersonen)

 • Naar aanleiding van het verzoek van de opdrachtgever tot het leveren van diensten door de opdrachtnemer zal er een offerte opgesteld worden. Deze is na de dagtekening gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders weergegeven op de offerte.
 • De overeenkomst tussen partijen komt tot stand nadat de offerte (digitaal) geaccordeerd of getekend is door de opdrachtgever, of door iemand die bevoegd is namens de opdrachtgever te accorderen, en is geretourneerd aan de opdrachtnemer. Eerder is de offerte niet bindend.
 • Door het (digitaal) accorderen en/of tekenen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden en de aangeboden opdrachtbeschrijving.

Aanmelden/deelname (online) groepswerk/groepsactiviteit

 • Bij aanmelding voor een online groepsactiviteit wordt de opdrachtgever/deelnemer bij aanmelden expliciet verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en gevraagd om akkoord te geven.
 • Deelnemer schrijft zich in voor het online groepswerk, op een datum naar keuze. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de gewenste datum vol zit, kan in overleg besloten worden tot een andere datum.
 • Deelname is definitief na ontvangst van de betaling.
 • Indien er sprake is van een herhalend karakter, dan worden trainings- of sessiedatums vooraf in overleg met opdrachtgever/deelnemer en Fijnbedraad afgestemd en vastgelegd.

Aanmelden/deelname (Online) individueel werk

Bij inschrijving voor individuele sessies voor schrijven, training of coaching wordt deelnemer bij aanmelden expliciet verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en gevraagd om akkoord te geven.

Indien er sprake is van meerdere trainings- of coaching sessies, dan worden deze vooraf in overleg met opdrachtgever/deelnemer en Fijnbedraad afgestemd en vastgelegd.

Annuleringsvoorwaarden (online) groepswerk (Schrijf jezelf)

Annulering door deelnemer

 • Je mag kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de groepsactiviteit. Daarna krijg je geen restitutie meer van (een deel) van de kosten. Fijnbedraad bepaalt -afhankelijk van de annuleringsreden – of deelname aan de activiteit kan worden doorgeschoven naar een ander moment.
 • Indien jij je tijdens de groepsactiviteit terugtrekt, bestaat er geen recht op
  restitutie van (een deel van) de kosten.
 • Bij no-show (niet komen opdagen/geen afmelding) bestaat geen recht op restitutie.
 • Annuleren doe je telefonisch (app of bellen) of per e-mail odette@fijnbedraad.nl.

Annulering door Fijnbedraad

 • Fijnbedraad mag een online groepsactiviteit annuleren of deelname van één of meer deelnemers weigeren. Indien dit gebeurt, hebben de betrokken deelnemers recht op terugbetaling.
 • Fijnbedraad behoudt het recht om een online activiteit wegens ziekte van de docent of gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen (minimaal 4) te annuleren of uit te stellen. Deelnemer wordt hierover uiterlijk 48 uur tevoren geïnformeerd. Eventueel gedane betalingen worden gerestitueerd, als je hebt aangegeven dat je niet op een volgend moment kunt deelnemen.
 • Fijnbedraad is te allen tijde gerechtigd een deelnemer van verdere deelname aan een online groepsactiviteit uit te sluiten, in geval van wangedrag van de deelnemer of in geval van andere omstandigheden die een dergelijke uitsluiting rechtvaardigen. Denk hierbij bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, aan haperende apparatuur en/of een slechte internetverbinding van de deelnemer, in dusdanige mate dat het een storende werking heeft op het proces van de rest van de groep. Uitsluiting om de hier bedoelde reden(en) geeft deelnemer geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten of enige schadevergoeding.

Annulering  (online) groepsactiviteit opdrachtgever/rechtspersoon (aanvulling)

 • Opdrachtgever heeft het recht om een (online) groepsactiviteit waarvoor Fijnbedraad is ingezet te annuleren onder de volgende voorwaarden:
  • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de vastgestelde (start)datum is geen vergoeding verschuldigd.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang is 25% van de factuur verschuldigd.
  • bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang wordt 50% van de factuur verschuldigd
  • Bij annulering binnen 2 tot 1 week voor aanvang wordt 75% van de factuur verschuldigd
  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt: 100% van de van de factuur verschuldigd
 • Bij annuleren van een groepsactiviteit waarvan de acquisitie door de opdrachtgever wordt verricht, geldt dat annulering tot 10 werkdagen voor de startdatum van de activiteit kosteloos kan plaatsvinden. Annuleren mag via e-mail. Bij annulering binnen 10 werkdagen  voor de startdatum van de activiteit wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering geldt de datum van de e-mail of poststempel horende bij het verzoek tot annuleren.
 • Indien de opdracht in geval van overmacht (ziekte of overlijden, of familieleden in de eerste of tweede graad, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie of andere belemmeringen) aan de kant van de opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, dan wordt in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken binnen één jaar na de vastgestelde datum. Als dat niet lukt zal de opdracht komen te vervallen en worden er geen kosten in rekening gebracht of worden deze terug betaald aan de opdrachtgever, als die reeds voldaan zijn. Bij het verplaatsen van de datum, blijven alle overige afspraken van kracht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. De opdrachtnemer vrijwaart zich van alle aansprakelijkheid voor eventueel schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
 • Indien in het geval van overmacht al aan een gedeelte van de opdracht is voldaan en de overige opdracht niet binnen één jaar na dato voldaan kan worden zal de opdrachtnemer het gedeelte dat voldaan is, afzonderlijk in rekening brengen.
 • De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren tot uiterlijk veertien dagen voordat de opdracht zou plaats vinden, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag, mits dat in rekening werd gebracht en werd voldaan.

Annulering/verschuiven individueel (online) sessie

Je mag de afspraak voor een individuele sessie annuleren onder de volgende voorwaarden:

-Annuleren tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de individuele sessie: kosteloos

-Annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de individuele sessie of niet komen opdagen: dan ben je 100% vergoeding van de kosten verschuldigd.

 • Annulering van een individuele sessie kan telefonisch (app of bellen) of per e-mail odette@fijnbedraad.nl .
 • Wanneer jij je tijdens een individuele sessie terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van (een deel van) de kosten.

Spelregels Live events (aanvulling)

Inschrijvingen

 • Het evenement gaat alleen door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Na inschrijving ontvang je een bevestiging die jouw inschrijving definitief maakt.
 • Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanmeldingen.
 • Fijnbedraad mag van locatie veranderen als dat om welke reden dan ook nodig blijkt.
 • Door inschrijving ga je akkoord met mijn spelregels waar deze aanvullende regels integraal onderdeel van uit maken.

Afmelden/annuleren

 • Afmelding voor het evenement gaat via een e-mail naar odette@fijnbedraad.nl
 • Bij afmelding gelden de volgende voorwaarden:
 • Bij afmelding tot 7 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij no-show wordt geen geld teruggeboekt.
 • Het ticket is overdraagbaar, mits op voorhand gemeld bij en goedgekeurd door mij.

Annulering/verplaatsing door Fijnbedraad

 • Fijnbedraad mag bij onvoldoende deelnemers het evenement annuleren.
 • Mocht een het evenement geen doorgang vinden, dan ontvang je uiterlijk 5 dagen
 • voor aanvang bericht.
 • Fijnbedraad mag tot 2 weken voor aanvang de datum wijzigen. Je wordt van de wijziging op de hoogte gesteld via e-mail en je krijgt de mogelijkheid in overleg jouw deelname kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 • Bij ziekte mag ik het evenement annuleren.
 • Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

Betaling

Je voldoet het gehele bedrag direct door middel van de factuur en/of betaallink en in ieder geval voor aanvang van het evenement, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

Je kunt niet betalen in termijnen.

Overig

 • Fijnbedraad heeft het recht om het evenement inhoudelijk te veranderen.
 • Fijnbedraad mag haar prijzen wijzigen.
 • Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer zijn (als van toepassing) voor je eigen
 •  
 • Als je hinder veroorzaakt voor of tijdens het evenement, dan mag ik jou weigeren of
 • verwijderen (ook in de toekomst). Je krijgt in zo’n geval het betaalde geld niet terug.

Betalingsvoorwaarden algemeen

 • De kosten voor mijn diensten zijn gespecificeerd in de overeenkomst en/of de factuur.
 • Opdrachtgever en/of deelnemer dient de factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Fijnbedraad aangegeven wijze zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien opdrachtgever en/of deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is Fijnbedraad gerechtigd de betreffende opdrachtgever en/of deelnemer uit te sluiten van deelname aan een groepsactiviteit, online groepswerk, individuele sessie of de uitvoering van haar verplichtingen ter zake op te schorten.
 • Wanneer de opdrachtgever/deelnemer in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fijnbedraad. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Betalingsvoorwaarden derden/rechtspersonen (aanvulling)

 • Bij opdrachten vanaf € 1.000 dient een voorschot van 25% voldaan te worden uiterlijk één maand voor dat de dienst geleverd moet worden, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken maken.
 • De opdrachtnemer zendt een factuur van de opdracht naar de opdrachtgever. Deze moet binnen 14 dagen worden voldaan, tenzij dit anders wordt aangegeven op de factuur.
 • Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de opdrachtnemer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is.
 • Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag de opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan de opdrachtnemer te betalen.

Wat bij overmacht?

Van overmacht aan de zijde van Fijnbedraad is sprake als ze wordt verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld -maar

niet uitsluitend beperkt tot – internetstoring, virusinfectie of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden en iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Fijnbedraad zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer van Fijnbedraad kan worden verlangd. Onder overmacht wordt eveneens een niet- toerekenbare tekortkoming van derden begrepen, waar Fijnbedraad van afhankelijk is.

Voor zolang de overmacht duurt mag Fijnbedraad haar verplichtingen richting opdrachtgever/deelnemer opschorten. Duurt de overmacht periode langer dan 60 dagen, hebben alle partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Partijen zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als partijen door die overmacht een bepaald voordeel genieten.

Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of die nog wel zou kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte te factureren en jij bent dan gehouden die te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

Hoe zit het met klachten, aansprakelijkheid en/of garantie?

Wanneer je ontevreden bent met mijn dienstverlening, dan stuur je altijd eerst een mail naar odette@fijnbedraad.nl

Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk, zodat ik dit direct kan aanpakken. Je klacht moet daarom ook binnen een redelijke termijn worden gedaan. Een klacht die later binnenkomt dan 14 dagen na het voorval waar de klacht op ziet, wordt door Fijnbedraad niet meer als redelijk beschouwd.

Wanneer je een klacht indient betekent dit niet dat jij jouw betaling mag uitstellen of dat ik mijn dienst aan jou niet meer hoef te leveren. Wanneer de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan de klacht er in ieder geval niet toe leiden dat Fijnbedraad gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan welke zijn overeengekomen.

Als er volgens jou iets verkeerd zou zijn gegaan is dit natuurlijk heel vervelend. Samen zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Toch is mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins uitgesloten, tenzij anders bepaald.

Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen voordat enige aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan. Je moet mij ook nog een redelijke termijn gunnen om de tekortkoming te herstellen.

De beperkingen met betrekking tot mijn aansprakelijkheid zoals in dit document opgenomen vervallen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant. Dat betekent, dat ik alleen aansprakelijk ben voor eventuele directe schade als er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van mijn zijde.

Fijnbedraad is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt ook nooit voor rekening van Fijnbedraad.

Mocht Fijnbedraad evenwel toch aansprakelijk zijn, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ten hoogste van de laatste factuur, met een maximum van € 1500,00.

Fijnbedraad is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever/deelnemer  lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een workshop, training of coaching traject. Opdrachtgever/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

Fijnbedraad heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Deze overeenkomst kent een dienstverlenend karakter. Dat houdt in dat Fijnbedraad zich tot het uiterste inspant om opdrachtgever/deelnemer zo goed mogelijk te helpen maar dat ze nooit een bepaald resultaat kan garanderen. Daarnaast is in de meeste gevallen ook de eigen inzet van opdrachtgever/deelnemer nodig om een bepaald resultaat te behalen.

Vertrouwelijkheid, foto’s, video

Alle informatie waarvan Fijnbedraad bij de uitvoering van een overeenkomst kennis neemt, wordt door haar als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

Fijnbedraad rapporteert niet over deelnemers noch verstrekt zij informatie over opdrachtgevers of deelnemers indien dat door derden wordt verzocht.

Het maken van foto’s, films of geluidsopnames tijdens online groepsactiviteiten en individuele sessies is voor alle partijen nadrukkelijk verboden. Ook Fijnbedraad zal geen foto’s, films of geluidsopnames maken tijdens door haar verzorgde activiteiten, tenzij ze dit vooraf met betrokkenen anders is overeengekomen en elke betrokkene hiervoor toestemming gegeven heeft.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele (eigendoms)rechten op de door Fijnbedraad uitgegeven materialen, in tastbare en digitale vorm berusten bij Fijnbedraad, tenzij op de materialen een derde als rechthebbende is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fijnbedraad, is het opdrachtgever en/of deelnemer niet toegestaan de aan hem ter beschikking gestelde materialen te wijzigen, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven.

AVG en verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van de opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. De verwerking van de (persoons)gegevens vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen. Ik heb geen bewaarplicht met betrekking tot gebruikte en/of geleverde materialen, informatie, documenten en gegevens na beëindiging van de overeenkomst. Fijnbedraad verstrekt geen (persoons)gegevens over deelnemers of opdrachtgevers aan derden. 

Hoe ik met (persoons)gegevens om ga is te lezen in mijn privacy beleid op mijn website: http://www.fijnbedraad.nl/uw-privacy

Als het voor mijn werkzaamheden noodzakelijk is sluiten wij ook een verwerkersovereenkomst af. Dit is mijn overeenkomst, tenzij wij anders afspreken.

Tot slot mag Fijnbedraad jouw (bedrijfs) naam en logo gebruiken voor marketingdoeleinden. Als je hier bezwaar tegen hebt laat je mij dit tijdig weten.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds  juni  2023